เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1.กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
2.บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
3.สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ตัดป้ายตราสินค้า, ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อ, สภาพสมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน, คู่มือ, อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
4.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
5.ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
6.การเปลี่ยน – คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือ
เป็นที่สิ้นสุด
7.บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก
พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

shares